ZÁKLADNÉ PRÁVNE & REGULAČNÉ ZÁLEŽITOSTI

Objavte naše kurzy Základných právnych a regulačných náležitostí súviasiacich s preniknutím na jednotný trh EÚ

   +

IKT PRE INTERNACIONALIZÁCIU

Objavte naše kurzy o IKT (informačných a komunikačných technológiach) a využití IKT nástrojov pre konkurencieschopnosť / internacionalizáciu.

   +

MARKET ANALYSIS

ANALÝZA TRHU

Objavte naše kurzy o základoch analýzy trhu pre dosiahnutie konkurencieschopnosti / internacionalizáciu.

   +

BRANDING AND COMMUNICATION

BRANDING A KOMUNIKÁCIA

Objavte naše kurzy Základných právnych a regulačných náležitostí súviasiacich s preniknutím na jednotný trh EÚ

   +

PROJEKT OER CRAFT

OER-CRAFT si kladie za cieľ riešiť kapacitné a tréningové potreby mikropodnikov v rámci EÚ vedúce k udržaniu ich konkurencieschopnosti pre zvýšenie ich rastu a zamestnanosti. Neexistuje žiadna EÚ definícia „remeselných podnikov“. Odvetvie umeleckých remesiel a hand-made výrobkov je veľmi rôznorodé a pokrýva celý rad rôznych remesiel a profesií. Nakoľko sú charakteristiky týchto remeselných podnikov veľmi podobné mikropodnikom, sú zaraďované do tejto kategórie.

Ústrednou myšlienkou projektu OER-CRAFT je vyvinúť a nasadiť otvorenú on-line vzdelávaciu platformu (OER = open educational resources) so široko prístupným tréningovým obsahom, zmeranú na mikro a remeselné podniky, ktorá by podporila ich prístup na jednotný trh EÚ a využitie možností trhu celej EÚ, čo môže viesť k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti. Táto koncepcia podporuje rast a zamestnanosť prostredníctvom využitia nevyužitých príležitostí EÚ ako aj podporou zapojenia sa do jednotného trhu EÚ.

Projekt OER-CRAFT rieši tieto špecifické potreby a priority, ktoré zodpovedajú takto stanoveným politikám. Okrem toho sa projekt zameriava na špecifické stratégie EÚ pre podporu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu EÚ2020.

Čítaj viac
Network

HODNOTENIE

Pozri si literatúru vzťahujúcu sa k projektu OER-CRAFT, ktorý si kladie za cieľ riešiť kapacitné a tréningové potreby mikropodnikov v rámci EÚ.

    +

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

Objavte terminológiu v našom Slovníku pojmov konkurencieschopnosti / internacionalizácie.

   +