This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus +

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
Duševné vlastníctvo
BASIC LEGAL AND REGULATORY ISSUES

Svetová organizácia pre duševné vlastníctvo (The World Intellectual Property Organisation) definuje duševné vlastníctvo ako výtvory duševnej činnosti, ako sú vynálezy, literárne a umelecké diela, dizajny, symboly, názvy a obrazy využívané v obchodovaní. V nadväznosti na ich podstatu, rozlišujeme niekoľko rozličných typov duševného vlastníctva, ako napríklad: autorské práva = práva autorov k ich literárnym a umeleckým dielam; patenty = práva vzťahujúce sa k vynálezom; a ochranné známky = označenia, ktoré umožňujú odlíšenie výrobkov alebo služieb jedného výrobcu od ostatných.