This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Erasmus +

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE OER-CRAFTS

DOMOV / SLOVNÍK POJMOV

SLOVNÍK POJMOV INTERNACIONALIZÁCIE

crafts
Stratégia vstupu na trh
MARKET ANALYSIS

Je to celkové pomenovanie pre spôsob, ako plánujete vstúpiť na zahraničný trh. Hlavné rozhodnutia v rámci stratégie vstupu na trh sa týkajú marketingu (najmä komunikácie, cenotvorby a distribúcie), tvorby značky, lokalizácie. Rozhodnutie o konkrétnej stratégii vstupu na zahraničný trh by malo byť založené na porozumení podstate trhu, vašich silných a slabých stránok, a vašich podnikateľských cieľov. Najvhodnejšie všeobecné stratégie vstupu na zahraničný trh v oblsti umenia a remesiel sú priamy export koncovým zákazníkom, nepriamy export prostredníctvom sprostredkovateľov, a vstup na zahraničné trhy prostredníctvom online predajných kanálov.